Previous slide
Next slide

THÀNH LẬP CÔNG TY MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP SINKWANG

2003

2007

ĐĂNG KÝ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTECH, CÔNG TY CỔ PHẦN SAMYEONG

ĐĂNG KÝ CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG DONGMYUNG

2004

2008

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NĂNG SAMSUNG, CÔNG TY ĐÓNG TÀU DAEWOO,
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SỐ 2 CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG HYUNDAI,
ĐĂNG KÝ SHORE ON/OFF

ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP DONGMYUNG

2005

2013

NHẬN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

ĐĂNG KÝ STAUFFKOREA COMPANY

2006

2014

NHẬN CHỨNG NHẬN MAIN-BIZ VÀ HỢP TÁC VỚI DH METAL CO., LTD.

2003

THÀNH LẬP CÔNG TY MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP SINKWANG

2004

ĐĂNG KÝ CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG DONGMYUNG

2005

ĐĂNG KÝ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY MÓC CÔNG NGHIỆP DONGMYUNG

2006

ĐĂNG KÝ STAUFFKOREA COMPANY

2007

ĐĂNG KÝ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTECH, CÔNG TY CỔ PHẦN SAMYEONG

2008

CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NĂNG SAMSUNG, CÔNG TY ĐÓNG TÀU DAEWOO,
NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU SỐ 2 CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP NẶNG HYUNDAI,
ĐĂNG KÝ SHORE ON/OFF

2013

NHẬN CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

2014

NHẬN CHỨNG NHẬN MAIN-BIZ VÀ HỢP TÁC VỚI DH METAL CO., LTD.