SHINKWANG-08_02
190830-SHINKWANGcuting-30

Chúng tôi sản xuất kẹp để cố định ống vào đường ống, một bộ phận quan trọng trong nhà máy đóng tàu và nhà máy biển. ROLL FORMING M/C chủ yếu được sử dụng bằng thép có hình dạng phức tạp không theo tiêu chuẩn, và “RAIL” chủ yếu được sử dụng cho nhà máy biển.